ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลงบประมาณประจำปี
สาขางานที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
ประจำปี 2555

dd ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิยการ 1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

dd ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขางานการบัญชี
สาขางานการขาย
สาขางานการเลขานุการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1 
ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2 
ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3 ดาว์โหลดหลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาโยธา
^