พิธีมอบรางวัลและประกาศผลการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก็สโซล

1
^