ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ระดับ ปวช ปวส

1
^