ประชุมชี้แจง นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1
^