ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว
ที่ ลูกจ้างชั่วคราว เลขที่
อัตรา
ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ส่งเสริม เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์
2. นางสาวเกล็ดดาว ธรรมจักร์ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
3. นางสาวพิจิตรา สิทธิลาภ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
4. นางสาวศิริพร บุญยืน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
5. นางสาวฝนทิพย์ วึบชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
6. นางสาวสุธิษา พรมเวียง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ บุรกรณ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี
8. นางสาวพิสมัย มั่นคง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
9. นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
10. นางสาวภัทราพร พูลเพิ่ม เจ้าหน้าที่งานการเงิน
11. นางสาวกนิษฐา     จันธิบุตร เจ้าหน้าที่งานการเงิน
12. นางสาวสุทธิดา ธิศาเวช เจ้าหน้าที่งานการเงิน
13. นางสาวพรนิภา ชินทวัน เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล,อาชีวศึกษาบัณฑิตฯ
14. นางสาวช่อผกา มะดารักษ์ เจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี,ศูนย์ประเมินสมรรถนะ ผู้เรียนอาชีวศึกษาฯ
15. นางสาวรุ่งธิวา         อุณาภาค เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16. นางสาวชลนิภา ยงตากลาง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ,งานความร่วมมือ
17. นางนิศารัตน์ คำผุย เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณฯ
18. นางสาวกุลธิดา พิตะพันธ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
19. นางประภานุช พุทธรัตน์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
20. นางสาวพัชรินทร์ คูณมา เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา,งานโครงการพิเศษ
2
^