ข้าราชการครู

ข้าราชการครู จำนวน 19 คน
ที่ ข้าราชการครู เลขที่อัตรา ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางอรดี ภีระคำ 11563 ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย 18700 ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางปรีดารักษ์ รุจิรกาล 18692 ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายประศาสน์ ลูกอินทร์ 18699 ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง 18696 ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายณรงค์รัชต เหล่าออง 18698 ครู ชำนาญการ
7. นายปราโมทย์ กัลยาพันธ์ 11800 ครู ชำนาญการ
8. นายเฉลิมชัย เปรินทร์ 18701 ครู ชำนาญการ
9. นางเครือวัลย์ ศรีสุข 18691 ครู ชำนาญการ
10. นายจรูญ โสภี 19033 ครู ชำนาญการ
11. นางสาวสมถวิล แสนเจริญ 18697 ครู ชำนาญการ
12. นางเทียมจันทร์ สว่างวัน 1424 ครู ชำนาญการ
13. นางสาวพิชญานิน รองเมือง 18693 ครู ชำนาญการ
14. นายธีรพงษ์ ตาทอง 8126 ครู ชำนาญการ
15. นางสุวนิตย์ ตาทอง 1778 ครู ชำนาญการ
16. นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ 17501 ครู ชำนาญการ
2
^