ข้อมูลครุภัณฑ์

 1. ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 2. ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
 3. ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 4. ข้อมูลครุภัณฑ์ฝ่ายกิจการนักเรียน - นักศึกษา
 5. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์
 6. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 7. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 8. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 9. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 10. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 11. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
 12. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 13. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 14. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาโรจิสติก
 15. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาการโรงแรม
 16. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาพาณิชยกรรม
 17. ข้อมูลครุภัณฑ์แผนกวิชาสามัญ
 18. ข้อมูลครุภัณฑ์งานห้องสมุด
 19. ข้อมูลครุภัณฑ์พัสดุกลาง
 20. ข้อมูลครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
^