ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน จำนวน 41 คน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายเอกชัย ไขละเมา  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
2 นายอมเรศร์ หวังดี  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
3 นายสถาพร ภูสีฤทธิ์  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
4 นายนรินทร์  หอมเสน  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
5 นายอลงกรณ์ อาภรณ์กุล  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
6 นายกิตติศักดิ์ อินตาจัด  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
7 นายศุภกร นามเข็ม  ครูพิเศษสอน (แผนกเทคนิคพื้นฐาน)
8 นายพีระพัฒน์ เหมื้อนงูเหลือม  ครูพิเศษสอน (แผนกเทคนิคพื้นฐาน)
9 นายอำนาจ ไตรยราช  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
10 นายศุภวัฒน์ นามลัง  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
11 นายมนตรี ป้องพันธ์  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
12 นายประสพพร โพธิสิตา  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
13 นายธนาธิป แสงงาม  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
14 ว่าที่ร้อยตรีกิติพันธ์ บำรุงภักดิ์  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
15 นายพงษ์นที พวงศรี  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
16 นายศิวพงษ์ พิพัฒนมงคล  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
17 นางสาวพัชราภรณ์ พิมพ์ทอง  ครูพิเศษสอน  (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
18 นายพีรพงษ์ รักธรรม  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
19 นายวสันต์ แดง  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
20 นางสาวอินทร์ธุอร ภูมิกาล  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
21 นายบัณฑิฆาพงษ์ เพิ่มพูน  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
22 นายวันเฉลิมชัย พลนวพัฒน์  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาสถาปัตยกรรม)
23 นายทิวานนท์ จันทสาร  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์)
24 นายพงษ์สุชาติ จันทะคาม  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์)
25 นางสาวยุพิน  รสภา  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
26 นายสุภัตต์ วัตรสาร  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
27 นางสาวทิพรัตน์   มารดายัง  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาการบัญชี)
28 นางสาวกานต์พิชชา    คงธนัทกาญจน์  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาการบัญชี)
29 นางสาวศิริพร สอาด  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาการบัญชี)
30 นางสาวยุวรี มาลัยสอน  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาการโรงแรมฯ)
31 นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณผา  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาการโรงแรมฯ)
32 นางสาวสุจารี รวมธรรม  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาการโรงแรมฯ)
33 นางสาวภิญญพัฒน์ คำหงษา  ครูพิเศษสอน(แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
34 นางสาวลักษมี ไหว้ครู  ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
35 นายเขียว แผ่นคำ  ครูพิเศษสอน (วิชาภาษาอังกฤษ)
36 นางสาววิจิตรา บัวหอม  ครูพิเศษสอน (วิชาภาษาอังกฤษ)
37 นายคำแสน คำผาง  ครูพิเศษผู้เชี่ยวชาญทางภาษา (วิชาภาษาอังกฤษ)
38 นางเบญจมาศ ปะวิโน   ครูพิเศษสอน(วิชาภาษาไทย)
39 นางสาวกัลยา บุญธิมา   ครูพิเศษสอน(วิชาภาษาไทย)
40 นางสกาวรัตน์ หมิ่งทอง   ครูพิเศษสอน(วิชาวิทยาศาสตร์)
41 นางสาวฐิติยา หวานใจ   ครูพิเศษสอน(วิชาวิทยาศาสตร์)
^