ครูพิเศษสอน

ครูพิเศษสอน จำนวน 41 คน
ที่ ชื่อ-สกุล เลขที่อัตรา ตำแหน่ง
1 นายเอกชัย ไขละเมา ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
2 นายอมเรศร์ หวังดี ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
3 นายนรินทร์ หอมเสน ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
4 นายอลงกรณ์ อาภรณ์กุล ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
5 นายกิตติศักดิ์ อินตาจัด ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
6 นายฤทธิไกร จรูญภาคย์ ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
7 นายพงษ์เชษฐ ดุนขุนทด ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)
8 นายศุภกร นามเข็ม ครูพิเศษสอน (แผนกเทคนิคพื้นฐาน)
9 นายพีระพัฒน์ เหมื้อนงูเหลือม ครูพิเศษสอน (แผนกเทคนิคพื้นฐาน)
10 นายอำนาจ ไตรยราช ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
11 นายมนตรี ป้องพันธ์ ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
12 นายประสพพร โพธิสิตา ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
13 นายกฤษณ์ กฤษณะกาฬ ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
14 นางสาวสุวพร บุดดาวงศ์ ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
15 ว่าที่ร้อยตรีกิติพันธ์ บำรุงภักดิ์ ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
16 นายพงษ์นที พวงศรี ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
17 นายศิวพงษ์ พิพัฒนมงคล ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
18 นางสาวพัชราภรณ์ พิมพ์ทอง ครูพิเศษสอน  (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
19 นายพีรพงษ์ รักธรรม ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
20 นายวสันต์ แดง ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
21 นายธนพงษ์ สีนวลแล ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
22 นายพิทยา รักษาพล ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
2  3
^