งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

                   (๒) ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน
เพื่อการศึกษา
                   (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

^