ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ
ที่ ชื่อ-สกุล เลขที่อัตรา ตำแหน่ง
1    นายประเสริฐ บุรกรณ์ 5046    พนักงานขับรถยนต์ ส 2
2    นายประมาณ วงอินทร์ 5048    ผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ 2/หัวหน้า
3    นางสาวณัฐพัชร์ บุญทรง 5049    พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
^