ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ
ที่ ลูกจ้างประจำ เลขที่อัตรา ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุรกรณ์ 5046 พนักงานขับรถยนต์ ส 2
2. นายประมาณ วงอินทร์ 5048 ผู้ดูแลหมวดสถานที่บ 2/หัวหน้า
3. นางสาวณัฐพัชร์ บุญทรง 5049 พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
^