พนักงานราชการ

พนักงานราชการ จำนวน 32 คน
ที่ ข้าราชการครู เลขที่อัตรา ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1  ว่าที่ ร.ต.คณิศร ยวงงิ้วราย  699    ครู (แผนกเทคนิคพื้นฐาน)
2  นายกิติพจน์เดช สำโรงธนารัชต์  700    ครู (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
3  นางสาวศิรินันท์ วงศ์กัลยา  701    ครู (แผนกวิชาการบัญชี)
4  นายประจักษ์ หวานใจ  702    ครู (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
5  นายจันดี เอกสัน  703    ครู (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
6  นางสาวสิริกร ธรรมวงศ์  704    ครู (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7  นางสาวพานทอง เริงนิรันดร์  705    ครู (วิชาสังคมศึกษา)
8  นายวีระชัย ศิริวงษ์  706    ครู (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
9  นายภมร มั่งมี  707    ครู (แผนกวิชาก่อสร้าง/โยธา)
10  นายสมถวิล ปะวิโน  708    ครู (แผนกวิชาช่างยนต์)
11  นายดำรงพล นวนชื่น  709    ครู (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
12  นายชัยรินทร์ พนิตอมรโรจน์  710    ครู (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
13  นายอนุมาต เพิ่มพูล  711    ครู (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
14  นายอเนชา โอบอ้อม  1723    ครู (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
15  นายสรศักดิ์ บุญครอง  1724    ครู (วิชาภาษาอังกฤษ)
16  นางสาวพรชนัน ปุระมงคล  1725    ครู (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
17  นางสาวเบญญาภา ศรีอ่อน  1726    ครู (แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
18  นายทีปกรณ์ ภักดีทา  1727    ครู (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
19  นายนิติพล จันทร์พูล  1728    ครู (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
20  นายพิเชษฐ์ เกษศรี  1729    ครู (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
21  นายชิตพล พองผลา  1730    ครู (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
22  นายศิริเดช ชินสอน  1731    ครู (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
23  นางสาวกัญญณัช ปัญญาแก้ว  1732    ครู (แผนกวิชาการบัญชี)
24  นางสาวกมลชนก กุลชิน  1733    ครู (แผนกวิชาการบัญชี)
25  นายเสกสรรค์ ปฏิเวทย์  1734    ครู (วิชาพลศึกษา)
26  นายคมกริช โหมดม่วง  1735    ครู (แผนกวิชาช่างยนต์)
27  นางนงนุช เพชรดี  2743    ครู (แผนกวิชาการบัญชี)
28  นางสาวจิรดา ผาผล  2799    ครู (วิชาวิทยาศาสตร์)
29  นายเอกกวี ปีเลขา  4004    ครู (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
30   นางสาวสุพินดา โพธิสิตา  4005    ครู (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
31 นายอนุรักษ์ เกตลา  4006    ครู (แผนกวิชาช่างยนต์)
32  นายเริงนิมิตร พุ่มแก้ว  4007    ครู (แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์)
^