พนักงานราชการ

พนักงานราชการ จำนวน 32 คน
ที่ พนักงานราชการ เลขที่อัตรา ตำแหน่ง
1. ว่าที่ ร.ต.คณิศร ยวงงิ้วราย 699 ครู (แผนกเทคนิคพื้นฐาน)
2. นายกิติพจน์เดช สำโรงธนารัชต์ 700 ครู (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
3. นางสาวศิรินันท์ วงศ์กัลยา 701 ครู (แผนกวิชาการบัญชี)
4. นายประจักษ์ หวานใจ 702 ครู (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
5. นายจันดี เอกสัน 703 ครู (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
6. นางสาวสิริกร ธรรมวงศ์ 704 ครู (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7. นางสาวภิญญพัฒน์ คำหงษา 705 ครู (แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
8. นายวีระชัย ศิริวงษ์ 706 ครู (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
9. นายภมร มั่งมี 707 ครู (แผนกวิชาก่อสร้าง/โยธา)
10. นายสมถวิล ปะวิโน 708 ครู (แผนกวิชาช่างยนต์)
11. นายดำรงพล นวนชื่น 709 ครู (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
12. นายชัยรินทร์ พนิตอมรโรจน์ 710 ครู (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)
13. นายอนุมาต เพิ่มพูล 711 ครู (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
14. นายอเนชา โอบอ้อม 1723 ครู (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)
15. นายสรศักดิ์ บุญครอง 1724 ครู (วิชาภาษาอังกฤษ)
16. นางสาวพรชนัน ปุระมงคล 1725 ครู (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
17. นางสาวเบญญาภา ศรีอ่อน 1726 ครู (แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
18. นายทีปกรณ์ ภักดีทา 1727 ครู (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
19. นายนิติพล จันทร์พูล 1728 ครู (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)
20. นายพิเชษฐ์ เกษศรี 1729 ครู (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
2
^