Personnel

ฝ่ายบริหารงาน

 • thumbnail

  นายสุรำภะ สุรำไพ

  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางอรทัย พิตะพันธ์

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายสุรำภะ สุรำไพ

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายวัฒนา ศรีสุข

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายโสภา คล่องดี

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

^