Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายโสภา คล่องดี

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวจิรดา ผาผล

  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางเทียมจันทร์ สว่างวัน

  หัวหน้างานแนะแนว

 • thumbnail

  นางสาวสุพินดา โพธิสิตา

  หัวหน้างานสวัสดิการ

 • thumbnail

  นายคมกริช โหมดม่วง

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายจันดี เอกสัน

  หัวหน้างานโครงการพิเศษ

^