ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
นายสำรวย
โพธิ์ไทรย์
18702
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
2.
นายสุรำภะ
สุรำไพ
10989
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ชำนาญการพิเศษ
3.
นางอรทัย
พิตะพันธ์
11958
ฝ่ายบริหารทรัพย์
ชำนาญการพิเศษ
4.
นายวัฒนา
ศรีสุข
18694
ฝ่ายวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ
5.
นายโสภา
คล่องดี
18703
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

^