ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
1. นายชัยพร รัตนแสง 18702 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2. นายสุรำภะ สุรำไพ 10989 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ชำนาญการพิเศษ
3. นางอรทัย พิตะพันธ์ 11958 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพย์ ชำนาญการพิเศษ
4. นายวัฒนา ศรีสุข 18694 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
5. นายโสภา คล่องดี 18703 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ชำนาญการพิเศษ

^