ประวัติ

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขยายโอกาสทาง การศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ
อำนาจเจริญขึ้นในปีงบประมาณ 2536 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 โดยสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง
สถานที่ตั้ง ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ โคกห้วยศาลา บ้านโสกโดน หมู่ที่ 9 ตำบลนาผือ โดยขอใช้เนื้อที่ 65 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา ซึ่งสภาตำบลมติเห็นชอบ
ให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าว (จากการประชุมพิจารณา ครั้งที่ 9/2534 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2534) และกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติในหลักการ
ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวได้ ตามหนังสือที่ มท 0613/11086 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2536
กรมอาชีวศึกษา ได้ตั้งงบประมาณการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 27,969,800 บาท โดยปีงบประมาณ 2536 ตั้งงบ 3,000,000 บาท ผูกพันปี 2537 จำนวน
16,781,800 บาท และผูกพันปี 2538 จำนวน 8,188,000 บาท การก่อสร้างประกอบด้วย
1. อาคารเรียน และปฏิบัติการ (เลขที่ 36401) 1 หลัง
2. อาคารสำนักงานหอประชุม (เลขที่ 36402) 1 หลัง
3. อาคารโรงฝึกงาน (เลขที่ 36403) 2 หลัง
4. บ้านพักผู้บริหาร 7-8 (เลขที่ 36404) 1 หลัง
5. บ้านพักครู 6 หน่วย (เลขที่ 36404) 2 หลัง
6. บ้านพักภารโรง 3 หน่วย (เลขที่ 66001) 3 หลัง
7. ห้องน้ำ, ห้องส้วม 3 หน่วย 2 หลัง
8. ปรับปรุงพื้นที่
9. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่
10. อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์
11. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,040 ตารางเมตร
12. อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ ขนาด 1,500 ตารางเมตร

1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวิชาการบัญชี

และต่อมา ในปีการศึกษา 2540 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เปิดทำการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่มอีก 2 สาขา คือ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ยังได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ขึ้นอีกระบบหนึ่งในสาขาวิชาช่างยนต์
ในปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสาขาวิชาการก่อสร้าง การตลาด เลขานุการ และในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดสาขาวิชาเครื่องมือกลขึ้น
ในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้จัดการศึกษาใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) มีแผนกวิชาชีพรวม 10 แผนกวิชา คือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตร ปวช. 2545
1. แผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล
3. แผนกวิชาโลหะการ สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
6. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
7. แผนกวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
8. แผนกวิชาการตลาด สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย
9. แผนกวิชาเลขานุการ สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานเลขานุการ
10. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิค คอมพิวเตอร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตร ปวส. 2546
1. แผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
3. แผนกวิชาโลหะการ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา
7. แผนกวิชาบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
8. แผนกวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
9. แผนกวิชาเลขานุการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ
10. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
11. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ปีที่ดำรงตำเหน่ง
1
นายเกตุ บุญล้อม
พ.ศ. 2536 – 2542
2
นายสุรพงศ์ วิชยานานนท์
พ.ศ. 2542 – 2544
3
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
พ.ศ. 2544 – 2545
4
นายอำพล ดีรัศมี
พ.ศ. 2545 – 2547
5
นายพิสิษฐ์ เนาวรังษี
พ.ศ. 2547 – 2551
6
นายมานะ ด้วงทวี
พ.ศ. 2551 – 2552
7
นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
พ.ศ. 2552 – 2554
8
นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี
พ.ศ. 2554 – 2557
9 นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ พ.ศ. 2557 - 2559
10 นายชัยพร รัตนแสง 2559 - ปัจจุบัน

ขนาดและที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง
:
เลขที่ 135 หมู่ที่ 9 บ้านโสกโดน ตำบลนาผือ ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
พื้นที่ทั้งหมด
:
65 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-4554-1234 , 0-4554-1234
หมายเลขโทรสาร
:
0-4554-1234
E-mail Address
:
surumpa-vec@hotmail.com
Website
:
http://www.ant.ac.th

^