ฝ่ายงานทะเบียน

คำร้องขอจบการศึกษา62
คำร้องขอจบการศึกษา62

16 เม.ย. 2563 0 899

หมายเหตุ :- 1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา ของบิดา มารดา (กรณีไม่มีเอกสารของบิดา มารดาให้แนบสูติบัตร) 2. รูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัย จำนวน 6 แผ่น 3. ภายในวันที่ 16-24 เมษายน 2563 4. ส่งมาที่ ปณ.มาที่ งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 135 หม

Personal Information
Personal Information

16 เม.ย. 2563 0 740

หมายเหตุ :- 1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา ของบิดา มารดา (กรณีไม่มีเอกสารของบิดา มารดาให้แนบสูติบัตร) 2. รูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัย จำนวน 6 แผ่น 3. ภายในวันที่ 16-24 เมษายน 2563 4. ส่งมาที่ ปณ.มาที่ งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 135 หม

1
^